Sunday, 17 January 2021
Back You are here: Αρχική ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η Πράσινη ανάπτυξη είναι η μόνη εφικτή και βιώσιμη λύση για τον τόπο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Η Πράσινη ανάπτυξη είναι η μόνη εφικτή και βιώσιμη λύση για τον τόπο

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  Δημήτρης Παπαδημούλης  στη συνέντευξη που μας παραχώρησε  αναφέρεται  μεταξύ άλλων στους όρους και τις προϋποθέσεις για  τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς της πράσινης ανάπτυξης, τον πράσινο μισθό, την πράσινη οικονομία, τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για την επιβράβευση των  επιχειρήσεων που ακολουθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Συνέντευξη στην Έφη Βασιλείου

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της «πράσινης» τεχνολογίας, των αναπτυξιακών έργων και της ενεργειακής αποδοτικότητας ταιρίαζει στην οικονομία της χώρας μας;

Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει παράλληλα  την ανάπτυξη διαφορετικών, βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής με τη διασφάλιση βιώσιμων επενδύσεων, ενθάρρυνση της καινοτομία και φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική. Μόνον έτσι θα διαμορφώσουμε προοπτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη μετατροπή των υφιστάμενων σε πράσινες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, όχι μόνο σε όλους ουσιαστικά τους τομείς, αλλά και σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από την έρευνα έως την παραγωγή, τη διανομή και την εξυπηρέτηση πελατών· σε νέους τομείς υψηλής τεχνολογίας όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· σε παραδοσιακούς κλάδους όπως η μεταποίηση και οι κατασκευές· στη γεωργία και στην αλιεία· και σε τομείς παροχής υπηρεσιών όπως η εστίαση, ο τουρισμός, οι μεταφορές και η εκπαίδευση.

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τον «πράσινο μισθό»; Θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική λύση στο μεγάλο πρόβλημα ανεργίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια; Για παράδειγμα στις Η.Π.Α το 2002 τα προγράμματα μείωσης της ρύπανσης δημιούργησαν 12. 000 θέσεις εργασίας.

Τα πρότυπα του παρελθόντος δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των κλιμακούμενων περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων. Προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης με επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον, χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη διεθνής στρατηγική.

O «Πράσινος Μισθός» εισάγει έναν νέο τρόπο αντιστροφής της ανεργίας μέσα από πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι ευκαιρίες, μάλιστα, είναι σήμερα περισσότερες από ποτέ, σε τομείς όπως οι ΑΠΕ, τα "πράσινα" κτίρια, οι μεταφορές και η ενεργειακή απόδοση. Προβάλλονται δυνατότητες νέων θέσεων εργασίας που συνδυάζουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση με την οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία μιας υπεύθυνης κοινωνίας.

Υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε σύμφωνα με το οποίο οι καλές περιβαλλοντικές πρακτικές που ακολουθούν κάποιες επιχειρήσεις να επιβραβεύονται;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις  να δώσουν βάρος στη βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχοντας εργαλεία, προγράμματα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, θεσπίζοντας  κανόνες οικολογικού σχεδιασμού και κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη-μέλη,  Τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία  αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τους πιο επιτυχημένους φορείς προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και προβάλλουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές, μεταξύ άλλων, και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές στον περιβαλλοντικό τομέα. Κάθε δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βραβεύει επιχειρήσεις που συνδυάζουν την πράσινη ανάπτυξη με την επιχειρηματική βιωσιμότητα. Τα βραβεία αυτά επιβραβεύουν  πρακτικές, πολιτικές, λειτουργίες, προϊόντα. Φυσικά πολλά μπορούν ακόμη να γίνουν προκειμένου οι περιβαλλοντικές ανησυχίες να ενσωματωθούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και η αειφόρος ανάπτυξη να αποτελέσει στόχο των επιχειρήσεων.

Πιστεύετε ότι θα έπρεπε οι εταιρίες που είναι για παράδειγμα εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών να συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και τα στοιχεία σχετικά με την κοινωνική και περιβαλλοντική τους απόδοση, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στη Γαλλία;

Ασφαλώς. Άλλωστε ολόκληρη η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ύπαρξη υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων τονώνει την καινοτομία και τις επιχειρηματικές δυνατότητες. Η οικονομική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική πολιτική είναι στενά συνυφασμένες μεταξύ τους.

Ο περιβαλλοντικός απολογισμός μιας επιχείρησης σχετίζεται θετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση και αξία της.  Στην Ευρώπη είναι πολύ διαδεδομένη η Περιβαλλοντική Λογιστική  δηλαδή η λογιστική που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα κόστη που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα και τα παρουσιάσει σε ειδικές εκθέσεις. Οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται σοβαρά στην ιδέα της βελτίωσης του περιβαλλοντικού τους προφίλ, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο την περιβαλλοντική λογιστική μπορούν να ωφεληθούν με διάφορους τρόπους: λιγότερα απόβλητα και εξοικονόμηση χρημάτων για τη διαχείρισή τους, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, πρακτική που απαντά άριστα στις προκλήσεις τις ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς, εκμετάλλευση κρατικών χρηματοδοτήσεων και ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων και ταυτόχρονη μείωση του κινδύνου μηνύσεων ή επιβολής προστίμων και φόρων, βελτίωση της εικόνας της εταιρείας σε πελάτες, επενδυτές, τοπική κοινωνία, κράτος, περιβαλλοντικές οργανώσεις και γενικά χτίσιμο δυνατών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων

 Πιστεύετε ότι οι πολιτικές ευαισθητοποίησης σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη που ακολουθούνται από την Ε.Ε και κυρίως από την Ελλάδα είναι επαρκής και καλά στοχευμένες;

Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή αποτελούν εδώ και δυο τουλάχιστον δεκαετίες σταθερό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η ορθολογική χρήση όλων των γνωστών πηγών ενέργειας με τη λιγότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση και ιδίως η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών για την ηλεκτροπαραγωγή, βρίσκεται στην πρωτοπορία του ευρωπαϊκού σχεδιασμού. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι σχετικές πολιτικές ευαισθητοποίησης έχουν αποδώσει αρκετά.  Δυστυχώς η εξάρτηση της Ευρώπης από ξένα ορυκτά καύσιμα συνεχίζεται και αυξάνεται κάθε χρόνο γεγονός που δεν προμηνύει θετικά αποτελέσματα για το κλίμα, αλλά ούτε για την οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της ΕΕ. 

Στη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα μας είναι πολυτέλεια οι πολιτικές που αφορούν την «πράσινη ανάπτυξη»;

Η πράσινη ανάπτυξη, αυτή που σέβεται το περιβάλλον και το αντιμετωπίζει ως αναπτυξιακό απόθεμα είναι η μόνη εφικτή και βιώσιμη λύση για τον τόπο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κατανοητό ότι η πράσινη ανάπτυξη συνδέεται με  την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και, τελικά, με την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση. Πρέπει να αναδειχθεί ως  προτεραιότητα η μετάβαση σ’ ένα πρότυπο που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην ορθολογική διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης, τη διαχείριση και ανακύκλωση των αποβλήτων και εν γένει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εξάλλου, έχει σπάσει η αρνητική σύνδεση ανάμεσα στο κόστος προστασίας του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη και το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στην ανάπτυξη της συνεχώς ανερχόμενης «πράσινης οικονομίας», προσφέροντας ώθηση στην προαγωγή της πράσινης καινοτομίας και των νέων πράσινων θέσεων απασχόλησης.

 

Βιωσιμη Αναπτυξη - Εντυπη Εκδοση

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD) εκδίδει το περιοδικό "Βιώσιμη Ανάπτυξηπου έχει
σαν στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για θέματα που προάγουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με σκοπό την
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ευημερίας του ανθρώπου, καταπολέμησης της φτώχειας,
προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων.
 

  Κάντε Κλικ για να διαβάσετε το 13ο Τεύχος     

 

..

Social Network