Η βιολογική παραγωγή σημαντικός άξονας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Η βιολογική παραγωγή έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας καθώς έχει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και όχι μόνο: οι βιολογικοί αγροί παρουσιάζουν περίπου 30 % μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, τα ζώα βιολογικής εκτροφής παίρνουν λιγότερα αντιβιοτικά ενώ οι βιοκαλλιεργητές έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Παράλληλα η βιολογική παραγωγή βοηθάει να έχουμε υγιή εδάφη με λιγότερα φυτοφάρμακα, μειώνει τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων και  ενθαρρύνει την υπεύθυνη χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) οι εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 66 % τα τελευταία χρόνια—από 8,3 εκατομμύρια εκτάρια το 2009 σε 13,8 εκατομμύρια εκτάρια το 2019. Σήμερα αντιστοιχούν στο 8,5 % της συνολικής «χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης» της ΕΕ. Η εν λόγω αύξηση συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των λιανικών πωλήσεων οι οποίες έχουν διπλασιαστεί σε αξία, από περίπου 18 δισ. ευρώ το 2010 σε πάνω από 41 δισ. ευρώ το 2019.

Για το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε τη βιολογική παραγωγή έναν σημαντικό άξονα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του οδικού χάρτη που θα μας οδηγήσει σε μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050, και πιο συγκεκριμένα της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο» που φιλοδοξεί να κάνει την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ πιο βιώσιμη. 

Έτσι, για να δώσει περαιτέρω ώθηση στο δυναμικό τομέα της βιολογικής παραγωγής το Μάρτιο του 2021 παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης με στόχο  την ενίσχυση της παραγωγής και της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, την αύξηση του ποσοστού των γεωργικών εκτάσεων υπό βιολογική γεωργία  ώστε αυτό να ανέρχεται στο 25 % έως το 2030 καθώς και την ουσιαστική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. Το σχέδιο δράσης προτείνει 23 ενέργειες που διαρθρώνονται γύρω από 3 άξονες:

 

Προώθηση της κατανάλωσης

Η μεγαλύτερη κατανάλωση βιολογικών προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας καθώς θα ενθαρρύνει τους γεωργούς να στραφούν προς τη βιολογική γεωργία. Έτσι το σχέδιο δράσης προτείνει συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την τόνωση της ζήτησης και τη στροφή των καταναλωτών προς τα βιολογικά τρόφιμα. Αυτές περιλαμβάνουν ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή και τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των βιολογικών προϊόντων. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, για παράδειγμα, ανταμείβοντας τους εργαζομένους με «βιο-επιταγές» τις οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν για την αγορά βιολογικών τροφίμων.

Αύξηση της παραγωγής

Όπως ήδη αναφέρθηκε, περίπου το 8,5 % της γεωργικής έκτασης της ΕΕ καλλιεργείται με βιολογικό τρόπο και οι τάσεις δείχνουν ότι με τον σημερινό ρυθμό ανάπτυξης η ΕΕ θα φθάσει το 15-18 % έως το 2030. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα αποτελέσει το βασικό μας εργαλείο για να φτάσουμε το στόχο του 25%. Αυτή τη στιγμή, ποσοστό περίπου 1,8 % (7,5 δισ. ευρώ) της ΚΓΠ χρησιμοποιείται για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας. Στη μελλοντική ΚΓΠ που θα εφαρμοστεί από το 2023 τα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν τα λεγόμενα οικολογικά προγράμματα – πρόκειται για ένα νέο προαιρετικό μέσο που θα ανταμείβει τους γεωργούς για την εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον (βιολογική γεωργία, αγροοικολογία, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία κ.λπ.), καθώς και για βελτιώσεις όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. Υπολογίζεται πως ο προϋπολογισμός των δράσεων αυτών θα ανέλθει στα 48 δισ. ευρώ. 

Ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής – αιτήσεις έως 8 Ιουνίου 2022!

Για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή η ΕΕ έχει καθιερώσει την 23η Σεπτεμβρίου ως ημέρα βιολογικής παραγωγής ενώ έχουν θεσπιστεί και σχετικά Ευρωπαϊκά βραβεία. Αυτά θα απονεμηθούν για πρώτη φορά φέτος σε παράγοντες της αλυσίδας των βιολογικών προϊόντων οι οποίοι επέδειξαν καινοτόμο έργο που αποτελεί πηγή έμπνευσης. Οι αιτήσεις για συμμετοχή είναι ανοιχτές έως τις 8 Ιουνίου 2022 και περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_el

Βελτίωση της βιωσιμότητας

Τέλος, το σχέδιο αποσκοπεί στην περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεων της βιολογικής γεωργίας όσον αφορά τη βιωσιμότητα και έτσι επικεντρώνεται στην καλή διαβίωση των ζώων, στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας βιολογικών σπόρων, στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του τομέα και στην ελαχιστοποίηση της χρήσης πλαστικών, νερού και ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται επίσης να αυξήσει τη χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία στον τομέα και να διαθέσει τουλάχιστον το 30 % του προϋπολογισμού για δράσεις έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές, σε θέματα που αφορούν ή είναι συναφή με τον τομέα της βιολογικής παραγωγής.

Η Ελλάδα, μια χώρα με σημαντικό πρωτογενή τομέα, μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει  πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση αλλαγών στις γεωργικές πρακτικές. Η στροφή στην βιολογική παραγωγή θα είναι προς όφελος όλων: των γεωργών και των κτηνοτρόφων, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

* Η Νιόβη Ρίγκου είναι Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα