Η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιήσεις ελληνικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τροποποιήσεις του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος επιστρεπτέων προκαταβολών για τη στήριξη των εταιρειών που πλήττονται από την επιδημία του κορονοϊού συνάδουν με το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Η Επιτροπή ενέκρινε το αρχικό καθεστώς στις 7 Απριλίου 2020 (SA.56815) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του τον Ιούλιο του 2020 (SA.58047), τον Νοέμβριο του 2020 (SA.59069), τον Δεκέμβριο του 2020 (SA.59900), τον Ιούλιο του 2021 (SA. 62081), τον Αύγουστο του 2021 (SA. 64273) και τον Νοέμβριο του 2021 (SA.100637).

Η Ελλάδα κοινοποίησε τις ακόλουθες περαιτέρω τροποποιήσεις του καθεστώτος:
i) τη θέσπιση δύο νέων γύρων ενισχύσεων, χάρη στους οποίους οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν ενισχύσεις για την περίοδο Ιανουάριος - Μάρτιος 2021· ii) την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 1,55 δισ. ευρώ για αυτούς τους δύο νέους γύρους ενισχύσεων, με την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος διαμορφώνεται στα 8,75 δισ. ευρώ· iii) την παράταση της περιόδου, σε σχέση με την οποία μπορούν να χορηγηθούν οι ενισχύσεις, ως τις 30 Ιουνίου 2022 (δηλ. ως την ημερομηνία λήξης του προσωρινού πλαισίου)· και iv) μεταβολή των απαιτήσεων αποπληρωμής, δηλαδή παράταση της περιόδου χάριτος, και του αριθμού των δόσεων, καθώς και δυνατότητα έκπτωσης λόγω πρόωρης πληρωμής.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τροποποιημένο καθεστώς παραμένει αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.63905 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό.