Saturday, 28 January 2023
Back You are here: Αρχική ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Άγγελος Τόλκας: Θα υπερβούμε το μνημόνιο μόνο αν εξαλείψουμε τις αιτίες που οδήγησαν σ' αυτό.

Συνέντευξη στη Χιονία Βλάχου - Μπλιάτκα

Ο Άγγελος Τόλκας, Πρόεδρος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) στη συνέντευξη που μας παραχώρησε,  μιλάει για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του νέου φορέα, στον οποίο προΐσταται, για το ΕΣΥΔ, τη διαφορά διαπίστευσης και πιστοποίησης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζεται η αξιοπιστία της πιστοποίησης. Επίσης, αναφέρεται σε διεθνείς συνεργασίες που έχει πετύχει ο ΕΣΥΠ, σε νέα πρότυπα και σχήματα πιστοποίησης που αναπτύσσει αλλά και στις προτεραιότητες που θέτει για τον οργανισμό δεδομένου της μνημονιακής κατάστασης που βρίσκεται η χώρα τα τελευταία χρόνια.

 

Τι είναι το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ); Ποιος είναι ο ρόλος του και ποιες είναι οι αρμοδιότητές του;

Το ΕΣΥΠ δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2013 και σε αυτό εντάχθηκαν οι τρεις βασικοί πυλώνες των υποδομών ποιότητας της χώρας που λειτουργούσαν μέχρι τότε ως χωριστοί οργανισμοί. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ). Οι υποδομές ποιότητας δεν είναι όμως απλά η τυποποίηση, η μετρολογία και η διαπίστευση αλλά περιλαμβάνουν και την δημιουργία κανονισμών καθώς και τον έλεγχο εφαρμογής αυτών.

Οι στόχοι μας είναι η επίτευξη αριστείας, η βελτίωση της αποδοτικότητας, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, η στήριξη της καινοτομίας και την πληροφόρησης, της πράσινης ανάπτυξης και των νέων τεχνολογικών εξελίξεων.

Ειδικά για το ΕΣΥΔ, ποιος είναι ο ορισμός της διαπίστευσης και ποια είναι η σημασία της; Ποιά είναι η διαφορά της από την Πιστοποίηση;

Με τη διαπίστευση «βεβαιώνεται» ότι οι διαπιστευμένοι φορείς δύνανται να πιστοποιήσουν με επάρκεια και αμεροληψία ότι συγκεκριμένες επιχειρήσεις τηρούν συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή.

Η διαπίστευση λοιπόν αποδίδει το «άξιον λειτουργείν» σε φορείς πιστοποίησης αλλά και στα ελληνικά εργαστήρια. Καταρχήν εκεί όπου η διαπίστευση είναι υποχρεωτική, δίνει τη δυνατότητα ισότιμου ανταγωνισμού των ελληνικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, όπου η διαπίστευση είναι προαιρετική – και αυτός είναι ο κανόνας στην αγορά ποιότητας – αποδίδει αξιόπιστα και αμερόληπτα πλεονεκτήματα στις εταιρίες που επιλέγουν την ανάπτυξη και διεύρυνση της παρουσίας τους μέσω της επένδυσης στην ποιότητα.

Η πιστοποίησηαποτελεί και αυτή έναν από τους βασικούς παράγοντες των υποδομών ποιότητας. Συγκεκριμένα, με την πιστοποίηση ένας τρίτος/ ανεξάρτητος φορέας, με αναγνωρισμένη ικανότητα, επιβεβαιώνει εάν τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή προσώπων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού βρίσκονται σεσυμφωνία με σχετικές απαιτήσεις που συνήθως προβλέπονται από πρότυπα ή άλλα σχήματα ποιότητας.

Πως διασφαλίζει το ΕΣΥΔ την αξιοπιστία της Πιστοποίησης;

Το ΕΣΥΔ, αυτόνομη λειτουργική μονάδα του ΕΣΥΠ, αρμόδια για θέματα διαπίστευσης, είναι ο θεσμικά κατοχυρωμένος και μοναδικός, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008, φορέας που ρυθμίζει τα θέματα διαπίστευσης στη χώρα. Η διαπίστευση είναι μια διεθνώς ευρύτατα αποδεκτή αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και αμεροληψίας φορέων πιστοποίησης από τον αρμόδιο Εθνικό Φορέα. Μέσω διεθνών συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης, στις οποίες συμμετέχει το ΕΣΥΔ αξιολογούμενο ανά τριετία, οι από αυτό διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικά εξίσου έγκυρα και αποδεκτά με εκείνα φορέων πιστοποίησης άλλων προηγμένων χωρών.  

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που δημιουργούνται για τους διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ φορείς; Ωφελείται από αυτό η εθνική οικονομία ευρύτερα;

Οι διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ φορείς περιλαμβάνουν φορείς πιστοποίησης, φορείς ελέγχου και, τέλος, εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων. Με βάση τις προαναφερθείσες συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης, πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών που χορηγούνται από Ελληνικούς φορείς είναι καθ΄ όλα ισότιμα με αντίστοιχα φορέων της αλλοδαπής. Αυτό σημαίνει ότι μια Ελληνική επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει, π.χ., υπηρεσίες πιστοποίησης στη χώρα μας αντί να προσφεύγει, με μεγάλη δαπάνη χρημάτων και χρόνου, σε φορείς στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, οι διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ φορείς μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός συνόρων, εντός και εκτός ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από την προφανή μείωση κόστους (επιχειρήσεων) ή αύξηση κύκλου εργασιών (φορέων), εμπεδώνεται και διαχέεται στη χώρα η κουλτούρα ποιότητας, η οποία είναι ένας από τους πυλώνες της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας κάθε οικονομίας. Η εθνική οικονομία τονώνεται καθώς διευρύνεται ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων που βρίσκονται στην αιχμή της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα ενώ ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν ισότιμη πρόσβαση σε τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές του ΕΣΥΠ σε ότι αφορά την ανάπτυξη νέων προτύπων και σχημάτων πιστοποίησης;

Σήμερα τα πρότυπα και τα σχήματα πιστοποίησης θα πρέπει, κυρίως, να εξυπηρετούν τις σημερινές και αυριανές ανάγκες της οικονομίας υπηρεσιών της χώρας.

Για το σκοπό αυτό αναπτύξαμε πρόσφατα το ελληνικό πρότυπο προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΕΛΟΤ 1439) και προχωράμε στην καθιέρωση του σχετικού σήματος προσβασιμότητας για την πιστοποίηση των επιχειρήσεων φιλικών σε ΑμεΑ.

Αρχές 2015 θα είναι διαθέσιμο το πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας στα εμπορικά καταστήματα. Στη συνέχεια ο ΕΛΟΤ θα προτείνει σχετικό σχήμα πιστοποίησης.

Έχουμε υποβάλλει και θα υποβάλλουμε προτάσεις ανάπτυξης προτύπων για την ανάδειξη ταυτότητας και διαφοροποίησης των τουριστικών υπηρεσιών και ειδικότερα για τις ειδικές μορφές τουρισμού: ιατρικό τουρισμό, τουρισμό υγείας, αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς (πχ ΕΛΟΤ 1427) και αγροτουρισμό (πχ ΕΛΟΤ 1417).

Συνεργαζόμαστε με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την καθιέρωση σημάτων προέλευσης σε κύριες κατηγορίες ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη διάδοση των αρχών της κοινωνικώς υπεύθυνης επιχειρηματικότητας (ΕΛΟΤ ISO 26000).

Ο ΕΛΟΤ είναι πάντα στη διάθεση κάθε ομάδας ενδιαφερομένων, για να στηρίξει πρωτοβουλίες ανάπτυξης προτύπων και σχημάτων πιστοποίησης που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τα διακριτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού επιχειρείν ώστε να κερδίσουμε το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και να υπερβούμε τη σημερινή κρίση και στασιμότητα.

Σε ποιο επίπεδο, σύμφωνα με την εμπειρία σας, βρισκόμαστε στην Ελλάδα: α) ως προς την αξιοπιστία των φορέων πιστοποίησης, β) ως προς την κατανόηση της αναγκαιότητας της πιστοποίησης από το χώρο της βιομηχανίας, γ) ως προς την ισοτιμία της πιστοποίησης εντός και εκτός της ΕΕ.

α) Καταρχήν, επωφελούμενοι από τη λειτουργία ενός αξιόπιστου, διεθνώς αποδεκτού Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δεκάδες φορέων πιστοποίησης, από θυγατρικές πολυεθνικών ‘κολοσσών’ του κλάδου τους μέχρι ειδικευμένους σε δύο-τρία αντικείμενα μικρότερους φορείς. Επιπλέον ελληνικοί φορείς πιστοποίησης και εργαστήρια ανοίγονται συνεχώς σε νέες χώρες ακόμη και στις πιο μακρινές. Βέβαια υπάρχουν ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης τόσο για το ΕΣΥΠ όσο και για τους ελληνικούς φορείς πιστοποίησης ώστε να μπορούν οι τελευταίοι να διευρύνουν την παρουσία τους στην αγορά εσωτερικού και εξωτερικού.

β) Οι βιομηχανικές/μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας, ολοένα και περισσότερο αποκτούν πιστοποιητικά για συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας τροφίμων ή για τα προϊόντα (π.χ. δομικά) τα οποία παράγουν. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι συνήθως ο πλέον οικονομικός τρόπος συμμόρφωσης με νομοθετημένες απαιτήσεις αλλά και διαβατήριο για ισότιμη και ταχεία πρόσβαση στις αγορές προηγμένων χωρών του εξωτερικού.

γ) το ΕΣΥΔ καλύπτει όλα τα πεδία στις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης, με πλέον πρόσφατο επίτευγμα, πριν από λίγους μήνες, την αναγνώριση για φορείς επαλήθευσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Επίσης, με βάση τον Κανονισμό 764/2008 της ΕΕ, αλλά και αντίστοιχες προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, οι Δημόσιες Αρχές δεν μπορούν να αρνηθούν την αποδοχή πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους στο αντικείμενο φορείς άλλων χωρών.

Ποια είναι τα νέα πεδία που το ΕΣΥΠ αναπτύσσει για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της χώρας;

Θα αναφερθώ σε τέσσερα βασικά σημεία.

Πρώτον, μια σημαντική προσπάθεια είναι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό που περιγράφεται ως διαρθρωτική αλλαγή στην Ελλάδα, το άνοιγμα επαγγελμάτων. Κάτι που όλοι το περιγράφουν αλλά ο τρόπος πραγμάτωσής του αναζητείται. Προτιμώ να αναφέρομαι στη θεσμοθέτηση κανόνων και ρυθμίσεων για την ελεύθερη άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους να ασκήσουν ένα επάγγελμα με βάση όχι μόνο τα πτυχία, αλλά παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική πείρα, την άτυπη εκπαίδευσή τους και άλλες δεξιότητες. Σύμφωνα με το πρόσφατα διαμορφωθέν θεσμικό πλαίσιο, η δραστηριότητα της πιστοποίησης επαγγελματιών δύναται να ασκείται από φορείς οι οποίοι θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι βάσει διεθνών προτύπων και κανόνων από το ΕΣΥΠ. Έτσι, το ΕΣΥΠ έχει ήδη διαπιστεύσει φορείς πιστοποίησης επάνω σε συγκεκριμένα και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για τα τεχνικά επαγγέλματα. Εδώ εντάσσεται και η προσπάθειά μας να οργανώσουμε και σχήματα ποιότητας για τομείς που η ελληνική οικονομία είναι ανταγωνιστική.

Δεύτερον, το ΕΣΥΠ επίσης υποστηρίζει τις νέες διαδικασίες για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων με την επιλογή και χρήση σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και συμμετέχουμε στην προετοιμασία της διαδικασίας αυτής με τα συναρμόδια υπουργεία και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Τρίτον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουμε στην άρση εμποδίων του ανταγωνισμού στην χώρα με εφόδια την τεχνογνωσία που διαθέτει ο οργανισμός, την πρόσβαση σε τεχνικά κείμενα και την εξειδικευμένη πληροφόρηση. Για παράδειγμα, έχουμε αναλάβει το μεγάλο έργο της μετάφρασης και μεταφοράς των Ευρωκωδίκων (δηλαδή τεχνικών κανονισμών κατασκευής έργων πολιτικών υποδομών κοινά αποδεκτών σε όλη την ΕΕ) στην χώρα, κάτι το οποίο ήταν υποχρέωση δεκαετίας αλλά μόλις το περασμένο καλοκαίρι αναγνωρίστηκε στην ελληνική έννομη τάξη. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα βασικά πεδία της εθνικής οικονομίας.

Τέταρτο και τελευταίο σημείο είναι η μεγάλη ώθηση που δώσαμε στην αναζήτηση νέων αγορών στο εξωτερικό και ειδικά προς την Ανατολή.

Μπορείτε να μας αναφέρετε σχετικά με τις διεθνείς σας συνεργασίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και για τις οποίες το ΕΣΥΠ θεωρείται ένα πετυχημένο παράδειγμα;

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση του ΕΣΥΠ αναζητήσαμε χώρες που θα μπορούσαμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ώστε να τονώσουμε τα έσοδα του οργανισμού αλλά και να διευρύνουμε την παρουσία της χώρας μας. Η πρώτη μας διεθνής συνεργασία ήταν με την Κορέα της οποίας φορέας δημιούργησε έδρα στην Ελλάδα και αποτελεί έναν από τους ισχυρούς παράγοντες σε υπηρεσίες ναυτιλίας. Μεγάλος στόχος συνεργασίας ήταν η Κίνα. Πράγματι μετά από έναν χρόνο διαβουλεύσεων, ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης της Κίνας αιτήθηκε διαπίστευση με ευρωπαϊκά πρότυπα από το ΕΣΥΠ και προχωράμε σε αξιολόγησή του στην Σαγκάη. Ακόμη μια ισχυρή συνεργασία είναι αυτή με τη Ρωσία όπου αναλάβαμε την εναρμόνιση του συστήματος διαπίστευσής της με το ευρωπαϊκό σύστημα. Λόγω αυτής της κινητικότητας αλλά και διεθνούς παρουσίας μας πριν ένα μήνα δεχτήκαμε αίτηση για διαπίστευση φορέα από την Ινδία. Τις επόμενες ημέρες ξεκινούμε συνεργασία με την Αλβανία ενώ πολλά στελέχη του ΕΣΥΠ συμμετέχουν ως εμπειρογνώμονες σε αντίστοιχους ξένους οργανισμούς. Τέλος ήδη πραγματοποιήσαμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εκπαίδευση στην Ελλάδα, ακολουθεί ακόμη μία ενώ τον Μάιο αναλάβαμε τη διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης.

Με την εμπειρία και της προηγούμενης κοινοβουλευτικής σας θητείας, θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο άσκησης πολιτικής μέσω του οργανισμού σας και τι βάζετε εσείς ως προτεραιότητες μέσα στα σημερινά μνημονιακά ζητούμενα για τη χώρα;

Η χώρα μας μέσα στη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί χρειάζεται να δώσει πολλές κρίσιμες απαντήσεις. Οφείλουμε από τη μια να προσεγγίσουμε με ουσιαστικό και αποφασιστικό τρόπο το ευρωπαϊκό κεκτημένο και από την άλλη να αλλάξουμε πραγματικά το κράτος. Μέσα από το ΕΣΥΠ γίνεται η προσπάθεια και για τα δύο. Από τη μια φέρνουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις πιο κοντά και με ισότιμους όρους στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι και από την άλλη ο ίδιος ο οργανισμός αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα συγχωνεύσεων και οικονομικής εξυγίανσης.

Συνηθίζω να λέω ότι από το μνημόνιο θα το υπερβούμε εάν εμείς οι ίδιοι, ως Έλληνες, εξαλείψουμε τις αιτίες που οδήγησαν στο μνημόνιο και αυτό απαιτεί μια συνολική πρόταση μεταρρυθμίσεων που δεν έχει κατατεθεί ακόμη στο δημόσιο λόγο ολοκληρωμένα.

Ένα μικρό παράδειγμα επιτρέψτε μου. Γίνεται συνεχώς λόγος για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων στη χώρα. Αλλά ακούγονται – πλην εξαιρέσεων - μόνο γενικότητες. Στο ΕΣΥΠ έχουμε συγκεκριμένη πρόταση, που ακολουθεί την διεθνή πρακτική για την ελεύθερη άσκηση συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω της πιστοποίησης. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε παγιωμένες συνήθειες και επιλογές οι οποίες αυτές οι ίδιες εμποδίζουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Προσωπικά, η επιλογή μου είναι αυτή ακριβώς. Να στηρίξω διαρθρωτικές αλλαγές για τη χώρα αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος.

 

Βιωσιμη Αναπτυξη - Εντυπη Εκδοση

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD) εκδίδει το περιοδικό "Βιώσιμη Ανάπτυξηπου έχει
σαν στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για θέματα που προάγουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με σκοπό την
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ευημερίας του ανθρώπου, καταπολέμησης της φτώχειας,
προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων.
 

  Κάντε Κλικ για να διαβάσετε το 13ο Τεύχος     

 

..

Social Network